Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych jest wydawcą magazynu informacyjnego osób niepełnosprawnych nowe Nasze Sprawy

 

 

Redakcja:

40-153 Katowice, al. Korfantego 191/E

Redaktor naczelny: Ryszard Rzebko

tel. (32) 253-05-41, faks (32) 730-29-28

tel. kom 601-414-460

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://naszesprawy.eu

 

Czasopismo wydawane jest przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” –Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, jest realizowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z siedzibą w: 00-362 Warszawa, ul. K. I. Gałczyńskiego 4, w okresie 01.04.2021 r.-31.03.2024 r. Jest on współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000677/BF/D z 24 maja 2021 r., oraz Aneksu nr 1 z dnia 22 marca 2022 r., Aneksu nr 2 z dnia 07 lipca 2022 r., Aneksu nr 3 z 31 sierpnia 2022 r., Aneksu nr 4 z 22 grudnia 2022 r. oraz Aneksu nr 5 z 14 czerwca 2023 r., w ramach konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”. Zadanie medialne – wydawanie „NNS” stawia sobie za cel przyczynienie się do niwelacji jednej z barier doskwierających  osobom z niepełnosprawnościami - bariery informacyjnej. Skutkuje ona m.in. brakiem wiedzy o możliwościach jakie stwarza im otoczenie instytucjonalne i prawne, brak również wiedzy o własnych możliwościach i brak w nie wiary. W sposób precyzyjny i kompleksowy będą one informowane o możliwościach jakie w tym zakresie stwarzają im programy i projekty proponowane przez EFS, PO WER, PFRON, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy oraz inne podmioty. Periodyk i portal adresowane są do szeroko pojętego środowiska osób z niepełnosprawnościami, które są lub potencjalnie mogą być aktywne w zakresie działalności społecznej i  zawodowej. Skupiając się właśnie na zagadnieniach rehabilitacji społecznej i zawodowej, daje szeroki ogląd spraw tego środowiska, w znaczący sposób wpływając na kształtowanie postaw wobec jego problemów oraz inspiruje rozwiązania przyczyniające się do ich łagodzenia. „Nowe Nasze Sprawy” prezentują i chcą nadal prezentować konkretnych pracodawców osób niepełnosprawnych, ich osiągnięcia i specyfikę ich działalności, ze wskazaniem na oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników z niesprawnościami. Swoimi doświadczeniami będą się też dzielić osoby niepełnosprawne, które po zakończonym cyklu edukacyjnym uzyskały i utrzymały atrakcyjne zatrudnienie. Drugim nurtem działalności informacyjnej jest szeroka prezentacja rzeczywistych możliwości tych osób i potencjału, który one posiadają, eksponowane i podkreślane będą właśnie ich możliwości, nie ograniczenia. Z powyżej przedstawionymi kierunkami działania informacyjnego ściśle skorelowany będzie nurt trzeci – prezentacja systemu wspierania osób niepełnosprawnych, i to w ujęciu dynamicznym. Materiały pasowe w tych zakresach powstają m.in. dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi organizacjami pozarządowymi oraz w ramach patronatów medialnych. „Nowe Nasze Sprawy ” pełnią również funkcję integracyjną, przyczyniając się do łamania najtrudniejszej bariery – psychologicznej i nawiązania trwałego dialogu między środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i pozostałą częścią społeczeństwa. Kładąc szczególny nacisk na wzrost wszelkich form aktywności, w tym aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz wśród absolwentów, również do nich – za pośrednictwem PUP, bibliotek, placówek edukacyjnych i uczelni – przekazujemy część nakładu periodyku. By w pełni dotrzeć do szerokich środowisk osób niepełnosprawnych, które mogą zwiększyć swoją aktywność „Nowe Nasze Sprawy” są kierowane  również do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (PCPR, MOPS), WTZ, ZAZ, ŚDS i wielu innych instytucji, placówek (oddziały PFRON, BON, przedstawiciele parlamentu, szkoły specjalne i integracyjne, biblioteki, uczelnie, pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnościami różnych szczebli).
Harmonogram działań
Realizacja drugiej części projektu przebiegała w okresie 01.04.2023 r. - 31.03.2024 r. W trzecim okresie realizacji projektu zaplanowano wydanie i rozkolportowanie 6 czarnodrukowych edycji czasopisma w łącznej objętości 60 arkuszy wydawniczych oraz zredagowanie, opracowanie i umieszczenie w portalu internetowym magazynu ok. 2000 artykułów i galerii, których łączna objętość zaplanowano ogółem na 146 arkuszy wydawniczych. Po podpisaniu 14 czerwca 2023 r. Aneksu nr 5 do umowy na trzeci okres realizacji projektu zredagowano, opracowano, wydano i rozkolportowano 6 podwójnych czarnodrukowych edycji czasopisma. Wydawane były w cyklu  dwumiesięcznym, w zaplanowanej objętości. Zostały one wydrukowane w jednostkowym nakładzie 2500 egz. W okresie sprawozdawczym umieszczono w portalu internetowym 2234 artykułów, plus 183 galerii, których łączna objętość szacowana jest ogółem na 146 arkuszy wydawniczych. Materiały prasowe powstawały m.in. w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz w ramach patronatów medialnych. Kolejnym działaniem o charakterze informacyjno-integracyjnym jest  prowadzenie fanpage’a na Facebooku, który w końcowych dniach marca 2024 r. miał ok. 8800 obserwujących. Działania te są prowadzone równolegle i sukcesywnie w całym okresie realizacji projektu. W trakcie całego okresu realizacji projektu były też prowadzone działania monitorujące i ewaluacyjne. W marcu 2024 r. projekt został poddany audytowi zewnętrznemu przez firmę DCP. Audit Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, uzyskując pozytywną opinię, co potwierdza Opinia i Raport z audytu. W kwietniu 2024 r. do PFRON złożono sprawozdanie, rozliczenie końcowe oraz raport z audytu za trzeci okres sprawozdawczy.

4 grudnia 2023 r. złożono i zarejestrowano w systemie iPFRON+ Wniosek o zlecenie realizacji zadan w ramach art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w konkursie nr 1/2023 “Możemy więcej”, na kontynuację projektu w kolejnym okresie. Obecnie, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu oraz decyzję Zarządu PFRON dotyczącą dofinansowania projektu, trwają ciągłe prace redakcyjne, portal internetowy „Nowych Naszych Spraw” jest prowadzony i systematycznie uzupełniany nowymi informacjami.

 

Aktualizacja: 31.03.2024r.