Szanowny Pan/Pani

Prezes Spółdzielni Inwalidów,

Spółdzielni Niewidomych

 

ZAWIADOMIENIE

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych (jako organizator wiodący) zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami:

  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 648),
  • uchwały Nr 17/2019 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości z późn. zm.,
  • uchwały Nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,

 

zwołuje

 

na dzień 19 października 2023 r. Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości oraz wypracowania stanowiska organizacji spółdzielczych w odniesieniu do węzłowych problemów zawartych w tezach programowych VII Kongresu Spółdzielczości (tezy zostały zamieszczone na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: https://krs.org.pl/krs/organy-krajowej-rady-spoldzielczej/kongres-spodzielczoci). Zjazd obradować będzie w Hotelu WALD w Warszawie przy ul. Połczyńska 52.

 

Rejestracja uczestników i odbiór mandatów – godz. 10.30.

 

Początek obrad – godz. 11.00.

 

Proponowany porządek obrad Zjazdu przedkongresowego:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Przyjęcie regulaminu obrad.

4.Wybór prezydium Zjazdu.

5. Powołanie Komisji Zjazdu:

  • mandatowej,
  • uchwał i wniosków,
  • wyborczej,
  • skrutacyjnej.

6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.

7. Sprawozdanie Komisji mandatowej.

8. Dyskusja.

9.Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

10. Sprawy wniesione.

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska na VII Kongres Spółdzielczości.

12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.

13. Zakończenie obrad.

 

Opłata zjazdowa w wysokości 150 zł + VAT od jednego przedstawiciela obejmuje koszty związane z organizacją Zjazdu Przedkongresowego branży spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych (opłata obejmuje również obiad i serwis kawowy). Spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, które na bieżąco opłacają składki członkowskie zwolnione są z opłaty zjazdowej.

 

Kwota 150  zł + VAT powinna być wpłacona przelewem na konto Związku (nr rachunku znajduje się  na naszej firmówce) najpóźniej do dnia 16 października 2023 r.

 Prezes Zarządu

Hubert Pora

 

Uwaga:

Uczestnicy Zjazdu powinni najpóźniej do momentu rozpoczęcia obrad przekazać organizatorowi uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółdzielni o wyborze ich na przedstawiciela (wzór uchwały znajduje się na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej: https://krs.org.pl/krs/organy-krajowej-rady-spoldzielczej/kongres-spodzielczoci).