Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, jest realizowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z siedzibą w: 00-362 Warszawa, ul. K. I. Gałczyńskiego 4, w okresie 01.04.2021 r.-31.03.2024 r. Jest on współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000677/BF/D z 24 maja 2021 r., Aneksu nr 1 z 22 marca 2022 r., oraz Aneksu nr 2 z dnia 07 lipca 2022 r. w ramach konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”.

Zadanie medialne – wydawanie „NNS” stawia sobie za cel przyczynienie się do niwelacji jednej z barier doskwierających osobom z niepełnosprawnościami – bariery informacyjnej. Skutkuje ona m.in. brakiem wiedzy o możliwościach jakie stwarza im otoczenie instytucjonalne i prawne, brak również wiedzy o własnych możliwościach i brak w nie wiary. W sposób precyzyjny i kompleksowy będą one informowane o możliwościach jakie w tym zakresie stwarzają im programy i projekty proponowane przez EFS, FIO, PFRON, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy oraz inne podmioty.

Periodyk i portal adresowane są do szeroko pojętego środowiska osób z niepełnosprawnościami, które są lub potencjalnie mogą być aktywne w zakresie działalności społecznej i zawodowej. Skupiając się właśnie na zagadnieniach rehabilitacji społecznej i zawodowej, daje szeroki ogląd spraw tego środowiska, w znaczący sposób wpływając na kształtowanie postaw wobec jego problemów oraz inspiruje rozwiązania przyczyniające się do ich łagodzenia.

„Nowe Nasze Sprawy” prezentują i chcą nadal prezentować konkretnych pracodawców osób niepełnosprawnych, ich osiągnięcia i specyfikę ich działalności, ze wskazaniem na oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników z niepełnosprawnościami. Swoimi doświadczeniami będą się też dzielić osoby niepełnosprawne, które po zakończonym cyklu edukacyjnym uzyskały i utrzymały atrakcyjne zatrudnienie.

Drugim nurtem działalności informacyjnej jest szeroka prezentacja rzeczywistych możliwości tych osób i potencjału, który one posiadają, eksponowane i podkreślane będą właśnie ich możliwości, nie ograniczenia.

Z powyżej przedstawionymi kierunkami działania informacyjnego ściśle skorelowany będzie nurt trzeci – prezentacja systemu wspierania osób niepełnosprawnych, i to w ujęciu dynamicznym.

Materiały pasowe w tych zakresach powstają m.in. dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi organizacjami pozarządowymi oraz w ramach patronatów medialnych. „Nowe Nasze Sprawy ” pełnią również funkcję integracyjną, przyczyniając się do łamania najtrudniejszej bariery – psychologicznej i nawiązania trwałego dialogu między środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i pozostałą częścią społeczeństwa.

Kładąc szczególny nacisk na wzrost wszelkich form aktywności, w tym aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz wśród absolwentów, również do nich – za pośrednictwem PUP, bibliotek, placówek edukacyjnych i uczelni – przekazujemy część nakładu periodyku. By w pełni dotrzeć do szerokich środowisk osób niepełnosprawnych, które mogą zwiększyć swoją aktywność

„Nowe Nasze Sprawy” są kierowane również do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (PCPR, MOPS), WTZ, ZAZ, ŚDS i wielu innych instytucji, placówek (PFRON, BON, przedstawiciele parlamentu, szkoły specjalne i integracyjne, biblioteki, uczelnie, pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnościami różnych szczebli).

Harmonogram działań

Realizacja pierwszej części projektu przebiegała w okresie 01.04.2021 r. -31.03.2022 r.

W ramach podjętych działań zredagowano, opracowano, wydano i rozkolportowano 6 tradycyjnych, czarnodrukowych edycji czasopisma, każde w objętości 10 arkuszy wydawniczych, w jednorazowym nakładzie 4500 egzemplarzy. (4 wydania) i 2500 egzemplarzy (2 wydania). Wydawane były w cyklu dwumiesięcznym.

Zmniejszenie nakładu czasopisma nastąpiło wskutek raptownego wzrostu cen rynkowych papieru i innych cenotwórczych składników o 70 do 120% i było niezbędne, wobec braku możliwości wzrostu kosztów projektu w trakcie jego realizacji. Zmiana ta została określona w Aneksie nr 1 do umowy

Kolejnym działaniem, które podjęto i zrealizowano w ramach projektu w pierwszym okresie to zredagowanie, opracowanie i umieszczenie w portalu internetowym magazynu 2086 artykułów, plus 180 galerii, których łączna objętość szacowana jest ogółem na 146 arkuszy wydawniczych. W tam zakresie prace trwają na bieżąco, codziennie umieszczane są aktualne artykuły.

Ostatnim działaniem o charakterze informacyjno-integracyjnym jest prowadzenie fanpage’u na Facebooku, który w końcowych dniach września 2022 r. miał ok. 8500 „polubień”. Działania te są prowadzone równolegle i sukcesywnie w całym okresie realizacji projektu.

Również w trakcie całego okresu realizacji projektu są prowadzone działania monitorujące i ewaluacyjne. W kwietniu 2022 r. do PFRON złożono sprawozdanie i rozliczenie końcowe za pierwszy okres sprawozdawczy.

W drugim okresie realizacji projektu zaplanowano zredagowanie, opracowanie, wydanie i rozkolportowanie również 6 czarnodrukowych edycji czasopisma w łącznej objętości 60 arkuszy wydawniczych oraz zredagowanie, opracowanie i umieszczenie w portalu internetowym magazynu ok. 2000 artykułów i galerii, których łączna objętość zaplanowano ogółem na 146 arkuszy wydawniczych.

Po podpisaniu 07 lipca 2022 r. Aneksu nr 2 do umowy na drugi okres realizacji projektu zredagowano, opracowano, wydano i rozkolportowano 2 tradycyjne, czarnodrukowe edycje czasopisma. Wydawane były w cyklu dwumiesięcznym.

Są to wydania nr 4-5/2022, 6-7/2022, z których każde liczy 10 arkuszy wydawniczych, zatem łączna ich objętość wynosi 20 arkuszy wydawniczych. Zostały one wydrukowane w jednostkowym nakładzie 2500 egzemplarzy a rozdystrybuowane w ilości 2500 egzemplarzy dla każdego wydania.

W okresie do połowy września 2022 r. umieszczono w portalu internetowym 820 artykułów, plus galerie, których łączna objętość szacowana jest ogółem na 80 arkuszy wydawniczych. W tym zakresie prace trwają na bieżąco, codziennie umieszczane są aktualne artykuły.

W połowie września trwały końcowe prace do wydania w formie czarno drukowej podwójnego numeru za okres sierpień / wrzesień 2022 r.

Również w trakcie całego okresu realizacji projektu są prowadzone działania monitorujące i ewaluacyjne. We wrześniu 2022 r. do PFRON zostanie złożone sprawozdanie i rozliczenie częściowe za drugi okres sprawozdawczy