Szanowny Pan/Pani
Prezes Zarządu

 

zakładu pracy chronionej

 

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 8-9.10.2020r.

 

pt: "Warunki otrzymywania pomocy publicznej dla pracodawców w ramach tarczy antykryzysowej”,

 

zorganizowaną w Centrum Konferencyjnym WALD przy ul. Połczyńskiej 52 w Warszawie.

 

 

 

Warszawa, 14.02.2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRZEPROWADZENIA
AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Zapraszamy do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto na wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, zwanym dalej „PFRON”.

Jednocześnie informujemy,  że zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz czasopisma „Nowe Nasze Sprawy”.

Szanowny Pan/Pani

Prezes,  Główny Księgowy

Spółdzielni Inwalidów

oraz  innych zakładów pracy chronionej

 

Serdecznie  zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu bilansowym dla Zakładów Pracy Chronionej pt:

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019. Specyfika rozliczeń księgowych, CIT, PIT, VAT, ZFRON i SOD za 2019 r.”. Zmiany w podatku VAT od 2020 roku.

Szkolenie organizujemy w dniach: 7 – 10 stycznia 2020 r. w Hotelu Hyrny w Zakopanem ul. Piłsudskiego 20

Tytuł projektu:

„Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020