Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych jest wydawcą magazynu informacyjnego osób niepełnosprawnych nowe Nasze Sprawy

 

 

Redakcja:

40-153 Katowice, al. Korfantego 191/E

Redaktor naczelny: Ryszard Rzebko

tel. (32) 253-05-41, faks (32) 730-29-28

tel. kom 601-414-460

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://naszesprawy.eu

 

Czasopismo wydawane jest przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Sprawozdanie z bieżącej realizacji projektu pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, jest realizowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z siedzibą w: 00-362 Warszawa, ul. K. I. Gałczyńskiego 4, w okresie 01.04.2021 r.-31.03.2024 r. Jest on współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000677/BF/D z 24 maja 2021 r., w ramach konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”.

Zadanie medialne – wydawanie „NNS” stawia sobie za cel przyczynienie się do niwelacji jednej z barier doskwierających osobom z niepełnosprawnościami - bariery informacyjnej. Skutkuje ona m.in. brakiem wiedzy o możliwościach jakie stwarza im otoczenie instytucjonalne i prawne, brak również wiedzy o własnych możliwościach i brak w nie wiary.

W sposób precyzyjny i kompleksowy będą one informowane o możliwościach jakie w tym zakresie stwarzają im programy i projekty proponowane przez EFS, FIO, PFRON, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy oraz inne podmioty.

Periodyk i portal adresowane są do szeroko pojętego środowiska osób z niepełnosprawnością, które są lub potencjalnie mogą być aktywne w zakresie działalności społecznej i zawodowej. Skupiając się właśnie na zagadnieniach rehabilitacji społecznej i zawodowej, daje szeroki ogląd spraw tego środowiska, w znaczący sposób wpływając na kształtowanie postaw wobec jego problemów oraz inspiruje rozwiązania przyczyniające się do ich łagodzenia.

„Nowe Nasze Sprawy” prezentują i chcą nadal prezentować konkretnych pracodawców osób niepełnosprawnych, ich osiągnięcia i specyfikę ich działalności, ze wskazaniem na oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników z niesprawnościami.

Swoimi doświadczeniami będą się też dzielić osoby niepełnosprawne, które po zakończonym cyklu edukacyjnym uzyskały i utrzymały atrakcyjne zatrudnienie.

Drugim nurtem działalności informacyjnej jest szeroka prezentacja rzeczywistych możliwości tych osób i potencjału, który one posiadają, eksponowane i podkreślane będą właśnie ich możliwości, nie ograniczenia.

Z powyżej przedstawionymi kierunkami działania informacyjnego ściśle skorelowany będzie nurt trzeci – prezentacja systemu wspierania osób niepełnosprawnych, i to w ujęciu dynamicznym.

Materiały pasowe w tych zakresach powstają m.in. dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi organizacjami pozarządowymi oraz w ramach patronatów medialnych.

„Nowe Nasze Sprawy ” pełnią również funkcję integracyjną, przyczyniając się do łamania najtrudniejszej bariery – psychologicznej i nawiązania trwałego dialogu między środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i pozostałą częścią społeczeństwa.

Kładąc szczególny nacisk na wzrost wszelkich form aktywności, w tym aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz wśród absolwentów, również do nich – za pośrednictwem PUP, bibliotek, placówek edukacyjnych i uczelni – przekazujemy część nakładu periodyku.

By w pełni dotrzeć do szerokich środowisk osób niepełnosprawnych, które mogą zwiększyć swoją aktywność „Nowe Nasze Sprawy” są kierowane również do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (PCPR, MOPS), WTZ, ZAZ, ŚDS i wielu innych instytucji, placówek (PFRON, BON, przedstawiciele parlamentu, szkoły specjalne i integracyjne, biblioteki, uczelnie, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych różnych szczebli).

Harmonogram działań

Realizacja pierwszej części projektu przebiega w okresie 01.04.2021 r. - 31.03.2022 r. W ramach podjętych działań planuje się zredagować, opracować, wydać i rozkolportować 6 tradycyjnych, czarnodrukowych edycji czasopisma, każde w objętości 10 arkuszy wydawniczych, w jednorazowym nakładzie 4500 egzemplarzy. Wydawane one będą w cyklu dwumiesięcznym.

Dotychczas wydano 2 edycje, tj. 4-5/2021 (kwiecień – maj) i 6-7 (czerwiec – lipiec), prace nad edycją 8-9/2021 (sierpień – wrzesień) znajdują się w końcowej fazie.

Kolejnym działaniem, które podjęto w ramach projektu w tym okresie to zredagowanie, opracowanie i umieszczenie w portalu internetowym magazynu ok. 1600 materiałów prasowych oraz galerii. W tam zakresie prace trwają na bieżąco, codziennie umieszczane są aktualne artykuły, do końca września 2021 r.  zredagowano i umieszczono 810 artykułów plus galerie.

Ostatnim działaniem o charakterze informacyjno-integracyjnym jest prowadzenie fanpage’u na Facebooku, który w końcowych dniach września 2021 r. miał ok. 8100 „polubień”. Działania te są prowadzone równolegle i sukcesywnie w całym okresie realizacji projektu.

Również w trakcie całego okresu realizacji projektu będą prowadzone działania monitorujące i ewaluacyjne. Dotychczas złożono w PFRON sprawozdanie i rozliczenie częściowe za pierwszy okres. Prace te zostaną zakończone złożeniem sprawozdania i rozliczenia końcowego w PFRON.