Wsparcie utrzymania miejsc pracy z funduszy UE 2014-2020

Szanowni Państwo,

2,6 mld zł – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty. To pieniądze, które mają uratować prawie 500 tysięcy miejsc pracy.

- Przez ostatnich kilka dni uzgadnialiśmy z marszałkami województw ile pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy w stanie przeznaczyć na ratowanie miejsc pracy. Policzyliśmy i zamiast 1,5 mld zł, o których mówiliśmy jeszcze tydzień temu, mamy 2,6 mld zł – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Skąd pieniądze

Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Marszałkowie i rząd musieli się porozumieć, bo jedną częścią pieniędzy dla Polski z EFS dysponuje rząd, a drugą poszczególne województwa. – Jeśli gramy do jednej bramki mamy większą pulę pieniędzy dostępnych na tych samych zasadach. Współpraca popłaca – tłumaczy sens porozumienia minister Jarosińska-Jedynak.

Jakie wsparcie na miejsca pracy

Mechanizm jest prosty. Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników) którym spadły obroty, będą mogły skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:
•    co najmniej 30% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 4500 zł w ciągu 3 miesięcy);
•    co najmniej 50% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 6300 zł w ciągu 3 miesięcy);
•    co najmniej 80% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 8100 zł w ciągu 3 miesięcy).

Więcej…
 
Wnioski KZRSISN do nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Stanowisko

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie

do nowelizacji Ustawy z 31.03.2020 w spr.  Covid-19

 

Reprezentując środowisko spółdzielczych zakładów pracy chronionej oraz innych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, po analizie zaproponowanych w nowelizacji instrumentów pomocy,  pragniemy zaapelować do Rządu w sprawie dalszych i głębszych rozwiązań krytycznych dla naszego środowiska. Apelujemy ponadto o wprowadzenie zmian dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, które będą miały charakter trwały a nie o ograniczonym horyzoncie. Postulowane przez nas propozycje mają zasadniczo taki charakter i nie będą wymagały każdorazowej nowelizacji w przypadku przedłużania się kryzysu.

 

  1. Wnioskujemy o zapisy do ustawy o rehabilitacji zwalniające lub zawieszające obowiązywanie drakońskich przepisów nakazujących zwrot całego dofinansowania w przypadku przekroczenia terminu płatności składek ZUS o 14 dni (art. 26a ust 1 pkt 1a².)
  2. Wnioskujemy o przywrócenie  mechanizmu waloryzacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.  Przy szybkim wzroście płacy minimalnej i przeciętnej, niewaloryzowana pomoc traci walor bodźca do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  Wnosimy o przywrócenie realnej wartości dofinansowań w ścisłej korelacji z rosnącymi kosztami pracy aby w przyszłości wzrost dofinansowań nie był uzależniany od woli politycznej. Zwracamy też uwagę na marginalizowanie pomocy dla lekkiego stopnia niepełnosprawności, do którego dofinansowanie relatywnie spadło najbardziej.
  3. Postulujemy zmiany w regulacjach dotyczących gospodarowania środkami ZFRON przez  pracodawców posiadających ww fundusz. Rozszerzenie wykazu możliwych wydatków o sprecyzowane tytuły związane z możliwością ratowania stanowisk pracy zagrożonych obecnym kryzysem poprzez finansowanie np.: części wynagrodzeń.
  4. Zniesienie zapisu o przekazywaniu 40% z zaliczki na podatek od osób fizycznych na PFRON. Wnioskujemy o powrót do przekazywania 10% na PFRON, dzięki czemu zwiększą się możliwości pracodawców w zakresie udzielania pomocy pracownikom i ochrony  stanowisk pracy. ( art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis:

– w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  1. 5. Przywrócenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wszystkich prowadzących ZPCHR a nie tylko dla podmiotów zatrudniających schorzenia specjalne. (art. 31 ust 3 ustawy o rehabilitacji )

Proponowana zmiana:

3. Prowadzący zakład pracy chronionej  przekazuje środki uzyskane:

1) z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na:

a) Fundusz - w wysokości 10%,

b) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w wysokości 90%

6. Propozycja możliwości wydatkowania 20% środków ZFRON na ratowanie stanowisk, naszym zdaniem jest niewystarczająca. Postulujemy o możliwość przeznaczenia do 75% środków ZFRON na ratowanie stanowisk w ramach powiększonego limitu pomocy de minimis (poprzez dodanie wydatków CoVID 19 do możliwych wydatków ZFRON).

7.Wnioskujemy o precyzyjny zapis dotyczący możliwości skorzystania z dofinansowań do wynagrodzeń u pracodawcy zagrożonego kryzysem, który korzysta z dofinansowania PFRON do części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zwracamy się o doprecyzowanie limitu intensywności obu form pomocy.

8.Wnioskujemy o finansowanie wynagrodzeń chorobowych osób niepełnosprawnych w ciężar  ZUS (od pierwszego dnia, w roku 2020), rosnąca absencja pracowników opóźnia produkcję i usługi,

9. Usunięcie warunku nie zmniejszenia zatrudnienia ogółem w przypadku umów  realizowanych na podst. art. 32 ustawy o rehabilitacji. Spełnienie tego wymogu może być nierealne

10.Wnioskujemy ponadto o:

- aktywację klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – preferujących pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

- zawieszenie czasowe bieżących płatności i spornych należności na rzecz PFRON od zakładów pracy chronionej,

- zawieszenie egzekwowania przez PFRON skutków tzw „trudnej sytuacji” u pracodawców korzystających z pomocy publicznej.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

Pełnomocnik Zarządu

Hubert Pora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Podstawowe uprawnienia dla osób i podmiotów prawnych, wynikające z tarczy antykryzysowej,

Zachęcamy Spółdzielnie do skorzystania ze wskazówek dla poprawienia sytuacji ekonomicznej i zapewnienia ciągłości realizowanych przez siebie przedsięwzięć gospodarczych.

 

W związku z wejściem w życie z dniem  1 kwietnia 2020 r. - ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwaną specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz. 568), poniżej przedstawiamy podstawowe uprawnienia dla osób i podmiotów prawnych, z których mają one prawo skorzystać dla poprawienia sytuacji ekonomicznej i zapewnienia ciągłości realizowanych przez siebie przedsięwzięć gospodarczych:

1. Zwolnienie od składek ZUS dla mikrofirm i samozatrudnionych. Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudnia maksymalnie 9 osób, może liczyć na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marzec, kwiecień i maj. Pokryje je Państwo. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców i ich pracowników, a także osób opłacających składki tylko za siebie – pod warunkiem, że ich przychód nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

2. Jednorazowe świadczenie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (jdg) przed 1 lutego br., ale także zleceniobiorcy - w tym zarabiający na podstawie umowy o dzieło, umowy agencyjnej zawartej przed 1 lutego br. - oraz także osoby, które zawiesiły jdg po 21 stycznia br. mogą starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe (nieoskładkowane i nieopodatkowane):

  • 2080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących działalność (80 proc. Minimalnego wynagrodzenia), jeśli ich przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. od 15 507 zł. Przychód zleceniobiorcy stanowi kwota brutto na umowie, dla samozatrudnionego jest to wartość sprzedaży bez podatku VAT.
  • 1300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT.

Więcej…
 
Ustawa antykryzysowa i nowelizacja ustawy o rehabilitacji

W tym gorącym okresie zachęcamy do lektury podpisanej ustawy "antykryzysowej".

Ustawy zawierającej  m.in. nowe rozwiązania dotyczące nas czyli zakładów pracy chronionej:

- podwyższenie SOD od 1 kwietnia dla stopnia umiarkowanego i znacznego

- wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

- zmiany w gospodarowaniu ZFRON i zwolnienie z części sankcji wobec PFRON

- oraz inne instrumenty przewidziane dla pozostałych przedsiębiorcówZarząd KZRSIiSN

Link:   -  ustawa antykryzysowa Dz.U. 568 z 31.03.2020

uwaga tekst jednolity ustawy nie zawiera zapisów dotyczących SOD i ZFRON


Link: -     Uzasadnienie projektu do ustawy

 

PS. Nowe stanowisko przygotowane przez KZRSIISN przesłane zostanie również mailem.

 
Stanowisko KZRSIISN wobec propozycji ustaw antykryzysowych

Stanowisko

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie

do projektu

pakietu  ustaw antykryzysowych.

Warszawa 20.03.2020

Reprezentując środowisko spółdzielczych zakładów pracy chronionej oraz innych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne pragniemy zaapelować do Rządu w sprawach stanowiących dla nas największe zagrożenie.

Założenia do projektów ustaw antykryzysowych, prezentujące wachlarz instrumentów mających dopomóc pracodawcom, mają tylko częściowo zastosowanie do naszych członków. Wnosimy przeto o uwzględnienie  specyfiki zakładów pracy chronionej w proponowanych rozwiązaniach. Pokrótce przedstawiamy nasze postulaty które mogą być uwzględnione w przygotowanym pakiecie.

  1. Utrata płynności, która grozi w najbliższych miesiącach wszystkim pracodawcom, szczególnie boleśnie może się odbić na kondycji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dzisiejszy system wsparcie zatrudnienia tej grupy pracowników wymaga  terminowego regulowania zobowiązań wobec pracowników, ZUS i urzędów skarbowych,  pod groźbą utraty lub konieczności zwrotu całego dofinansowania za dany miesiąc.  Wnioskujemy o zapisy do ustawy o rehabilitacji zwalniające lub zawieszające obowiązywanie drakońskich przepisów nakazujących zwrot całego dofinansowania w przypadku przekroczenia terminu płatności składek ZUS.
  2. Wyłączenie w roku 2014 mechanizmu waloryzacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,  przy szybkim wzroście płacy minimalnej i przeciętnej, zdewaluowała diametralnie wartość tego instrumentu jako bodźca do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  W roku 2013 dofinansowanie na osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności sięgało 31% kosztu płacy minimalnej, by w roku 2020 pokrywać ledwo 14  % tegoż kosztu. Wnosimy o przywrócenie realnej wartości dofinansowań w ścisłej korelacji z rosnącymi kosztami pracy aby w przyszłości wzrost dofinansowań nie był uzależniany li tylko od wystąpienia kryzysu, epidemii czy politycznych konotacji. Zwracamy też uwagę na marginalizowanie pomocy dla lekkiego stopnia niepełnosprawności, do którego dofinansowanie relatywnie spadło najbardziej.
  3. Postulujemy o wprowadzenie instrumentów chroniących w szczególności stanowiska pracy osób niepełnoprawnych. W dobie kryzysu, nieuchronnie prowadzącego do wzrostu bezrobocia, sytuacja osób niepełnosprawnych ulegnie diametralnemu pogorszeniu. Z trudem osiągnięty wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych może być szybko zaprzepaszczony przez opóźnienia we wprowadzaniu parasola ochronnego nad pracownikami niepełnosprawnymi. Pomocne w tym zakresie może być:

- aktywacja klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – preferujących pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

- finansowanie wynagrodzeń chorobowych osób niepełnosprawnych z FUS, rosnąca absencja pracowników opóźnia produkcję i usługi,

- wprowadzenie waloryzacji SOD od 1 stycznia 2020r.

- zawieszenie czasowe bieżących płatności i spornych należności na rzecz PFRON od zakładów pracy chronionej,

- zawieszenie egzekwowania przez PFRON skutków tzw „trudnej sytuacji” u pracodawców korzystających z pomocy publicznej.

4. Postulujemy zmiany w regulacjach dotyczących gospodarowania środkami ZFRON przez  pracodawców posiadających ww fundusz. Rozszerzenie wykazu możliwych wydatków o tytuły związane z możliwością ratowania stanowisk pracy zagrożonych obecnym kryzysem poprzez finansowanie części wynagrodzeń, wydatkowania ZFRON na środki dezynfekujące i inne koszty związane z ochroną zdrowia pracowników niepełnosprawnych. Zniesienie zapisu o przekazywaniu 40% z zaliczki na podatek od osób fizycznych na PFRON. Powrót do rozwiązania z przed 2011r., czyli przekazywania 10% na PFRON, pozwoli zwiększyć możliwości pracodawców w zakresie udzielania pomocy pracownikom i tworzeniu nowych stanowisk.

Specyfika spółdzielczych zakładów pracy chronionej, powstałych przeważnie w latach 50-tych ubiegłego stulecia, polega na tym, że ich celem nadrzędnym jest rehabilitacja zawodowa poprzez dawanie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym.  Niesie to za sobą implikacje w zakresie niższej wydajności załogi, mniejszej elastyczności  i często socjalnego charakteru zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Misja ta, z pominięciem celów ekonomicznych, realizowana przez spółdzielnie, stała się też przyczynkiem do upadku wielu spośród nich.  Realizowanie społecznych celów, bez zagwarantowanego wsparcia z środków publicznych  w zderzeniu z realiami ekonomicznymi, doprowadziło do zmniejszenia liczebności spółdzielni inwalidów do nieco ponad 130 czynnych gospodarczo zakładów.

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

Pełnomocnik Zarządu

Hubert Pora


 

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135


Strona 2 z 4

NEWSLETTER