Wnioski KZRSISN do nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Stanowisko

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie

do nowelizacji Ustawy z 31.03.2020 w spr.  Covid-19

 

Reprezentując środowisko spółdzielczych zakładów pracy chronionej oraz innych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, po analizie zaproponowanych w nowelizacji instrumentów pomocy,  pragniemy zaapelować do Rządu w sprawie dalszych i głębszych rozwiązań krytycznych dla naszego środowiska. Apelujemy ponadto o wprowadzenie zmian dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, które będą miały charakter trwały a nie o ograniczonym horyzoncie. Postulowane przez nas propozycje mają zasadniczo taki charakter i nie będą wymagały każdorazowej nowelizacji w przypadku przedłużania się kryzysu.

 

 1. Wnioskujemy o zapisy do ustawy o rehabilitacji zwalniające lub zawieszające obowiązywanie drakońskich przepisów nakazujących zwrot całego dofinansowania w przypadku przekroczenia terminu płatności składek ZUS o 14 dni (art. 26a ust 1 pkt 1a².)
 2. Wnioskujemy o przywrócenie  mechanizmu waloryzacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.  Przy szybkim wzroście płacy minimalnej i przeciętnej, niewaloryzowana pomoc traci walor bodźca do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  Wnosimy o przywrócenie realnej wartości dofinansowań w ścisłej korelacji z rosnącymi kosztami pracy aby w przyszłości wzrost dofinansowań nie był uzależniany od woli politycznej. Zwracamy też uwagę na marginalizowanie pomocy dla lekkiego stopnia niepełnosprawności, do którego dofinansowanie relatywnie spadło najbardziej.
 3. Postulujemy zmiany w regulacjach dotyczących gospodarowania środkami ZFRON przez  pracodawców posiadających ww fundusz. Rozszerzenie wykazu możliwych wydatków o sprecyzowane tytuły związane z możliwością ratowania stanowisk pracy zagrożonych obecnym kryzysem poprzez finansowanie np.: części wynagrodzeń.
 4. Zniesienie zapisu o przekazywaniu 40% z zaliczki na podatek od osób fizycznych na PFRON. Wnioskujemy o powrót do przekazywania 10% na PFRON, dzięki czemu zwiększą się możliwości pracodawców w zakresie udzielania pomocy pracownikom i ochrony  stanowisk pracy. ( art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis:

– w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 1. 5. Przywrócenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wszystkich prowadzących ZPCHR a nie tylko dla podmiotów zatrudniających schorzenia specjalne. (art. 31 ust 3 ustawy o rehabilitacji )

Proponowana zmiana:

3. Prowadzący zakład pracy chronionej  przekazuje środki uzyskane:

1) z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na:

a) Fundusz - w wysokości 10%,

b) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w wysokości 90%

6. Propozycja możliwości wydatkowania 20% środków ZFRON na ratowanie stanowisk, naszym zdaniem jest niewystarczająca. Postulujemy o możliwość przeznaczenia do 75% środków ZFRON na ratowanie stanowisk w ramach powiększonego limitu pomocy de minimis (poprzez dodanie wydatków CoVID 19 do możliwych wydatków ZFRON).

7.Wnioskujemy o precyzyjny zapis dotyczący możliwości skorzystania z dofinansowań do wynagrodzeń u pracodawcy zagrożonego kryzysem, który korzysta z dofinansowania PFRON do części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zwracamy się o doprecyzowanie limitu intensywności obu form pomocy.

8.Wnioskujemy o finansowanie wynagrodzeń chorobowych osób niepełnosprawnych w ciężar  ZUS (od pierwszego dnia, w roku 2020), rosnąca absencja pracowników opóźnia produkcję i usługi,

9. Usunięcie warunku nie zmniejszenia zatrudnienia ogółem w przypadku umów  realizowanych na podst. art. 32 ustawy o rehabilitacji. Spełnienie tego wymogu może być nierealne

10.Wnioskujemy ponadto o:

- aktywację klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – preferujących pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

- zawieszenie czasowe bieżących płatności i spornych należności na rzecz PFRON od zakładów pracy chronionej,

- zawieszenie egzekwowania przez PFRON skutków tzw „trudnej sytuacji” u pracodawców korzystających z pomocy publicznej.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

Pełnomocnik Zarządu

Hubert Pora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Podstawowe uprawnienia dla osób i podmiotów prawnych, wynikające z tarczy antykryzysowej,

Zachęcamy Spółdzielnie do skorzystania ze wskazówek dla poprawienia sytuacji ekonomicznej i zapewnienia ciągłości realizowanych przez siebie przedsięwzięć gospodarczych.

 

W związku z wejściem w życie z dniem  1 kwietnia 2020 r. - ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwaną specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz. 568), poniżej przedstawiamy podstawowe uprawnienia dla osób i podmiotów prawnych, z których mają one prawo skorzystać dla poprawienia sytuacji ekonomicznej i zapewnienia ciągłości realizowanych przez siebie przedsięwzięć gospodarczych:

1. Zwolnienie od składek ZUS dla mikrofirm i samozatrudnionych. Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudnia maksymalnie 9 osób, może liczyć na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marzec, kwiecień i maj. Pokryje je Państwo. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców i ich pracowników, a także osób opłacających składki tylko za siebie – pod warunkiem, że ich przychód nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

2. Jednorazowe świadczenie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (jdg) przed 1 lutego br., ale także zleceniobiorcy - w tym zarabiający na podstawie umowy o dzieło, umowy agencyjnej zawartej przed 1 lutego br. - oraz także osoby, które zawiesiły jdg po 21 stycznia br. mogą starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe (nieoskładkowane i nieopodatkowane):

 • 2080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących działalność (80 proc. Minimalnego wynagrodzenia), jeśli ich przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. od 15 507 zł. Przychód zleceniobiorcy stanowi kwota brutto na umowie, dla samozatrudnionego jest to wartość sprzedaży bez podatku VAT.
 • 1300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT.

Więcej…
 
Ustawa antykryzysowa i nowelizacja ustawy o rehabilitacji

W tym gorącym okresie zachęcamy do lektury podpisanej ustawy "antykryzysowej".

Ustawy zawierającej  m.in. nowe rozwiązania dotyczące nas czyli zakładów pracy chronionej:

- podwyższenie SOD od 1 kwietnia dla stopnia umiarkowanego i znacznego

- wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

- zmiany w gospodarowaniu ZFRON i zwolnienie z części sankcji wobec PFRON

- oraz inne instrumenty przewidziane dla pozostałych przedsiębiorcówZarząd KZRSIiSN

Link:   -  ustawa antykryzysowa Dz.U. 568 z 31.03.2020

uwaga tekst jednolity ustawy nie zawiera zapisów dotyczących SOD i ZFRON


Link: -     Uzasadnienie projektu do ustawy

 

PS. Nowe stanowisko przygotowane przez KZRSIISN przesłane zostanie również mailem.

 
Stanowisko KZRSIISN wobec propozycji ustaw antykryzysowych

Stanowisko

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie

do projektu

pakietu  ustaw antykryzysowych.

Warszawa 20.03.2020

Reprezentując środowisko spółdzielczych zakładów pracy chronionej oraz innych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne pragniemy zaapelować do Rządu w sprawach stanowiących dla nas największe zagrożenie.

Założenia do projektów ustaw antykryzysowych, prezentujące wachlarz instrumentów mających dopomóc pracodawcom, mają tylko częściowo zastosowanie do naszych członków. Wnosimy przeto o uwzględnienie  specyfiki zakładów pracy chronionej w proponowanych rozwiązaniach. Pokrótce przedstawiamy nasze postulaty które mogą być uwzględnione w przygotowanym pakiecie.

 1. Utrata płynności, która grozi w najbliższych miesiącach wszystkim pracodawcom, szczególnie boleśnie może się odbić na kondycji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dzisiejszy system wsparcie zatrudnienia tej grupy pracowników wymaga  terminowego regulowania zobowiązań wobec pracowników, ZUS i urzędów skarbowych,  pod groźbą utraty lub konieczności zwrotu całego dofinansowania za dany miesiąc.  Wnioskujemy o zapisy do ustawy o rehabilitacji zwalniające lub zawieszające obowiązywanie drakońskich przepisów nakazujących zwrot całego dofinansowania w przypadku przekroczenia terminu płatności składek ZUS.
 2. Wyłączenie w roku 2014 mechanizmu waloryzacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,  przy szybkim wzroście płacy minimalnej i przeciętnej, zdewaluowała diametralnie wartość tego instrumentu jako bodźca do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  W roku 2013 dofinansowanie na osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności sięgało 31% kosztu płacy minimalnej, by w roku 2020 pokrywać ledwo 14  % tegoż kosztu. Wnosimy o przywrócenie realnej wartości dofinansowań w ścisłej korelacji z rosnącymi kosztami pracy aby w przyszłości wzrost dofinansowań nie był uzależniany li tylko od wystąpienia kryzysu, epidemii czy politycznych konotacji. Zwracamy też uwagę na marginalizowanie pomocy dla lekkiego stopnia niepełnosprawności, do którego dofinansowanie relatywnie spadło najbardziej.
 3. Postulujemy o wprowadzenie instrumentów chroniących w szczególności stanowiska pracy osób niepełnoprawnych. W dobie kryzysu, nieuchronnie prowadzącego do wzrostu bezrobocia, sytuacja osób niepełnosprawnych ulegnie diametralnemu pogorszeniu. Z trudem osiągnięty wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych może być szybko zaprzepaszczony przez opóźnienia we wprowadzaniu parasola ochronnego nad pracownikami niepełnosprawnymi. Pomocne w tym zakresie może być:

- aktywacja klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – preferujących pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

- finansowanie wynagrodzeń chorobowych osób niepełnosprawnych z FUS, rosnąca absencja pracowników opóźnia produkcję i usługi,

- wprowadzenie waloryzacji SOD od 1 stycznia 2020r.

- zawieszenie czasowe bieżących płatności i spornych należności na rzecz PFRON od zakładów pracy chronionej,

- zawieszenie egzekwowania przez PFRON skutków tzw „trudnej sytuacji” u pracodawców korzystających z pomocy publicznej.

4. Postulujemy zmiany w regulacjach dotyczących gospodarowania środkami ZFRON przez  pracodawców posiadających ww fundusz. Rozszerzenie wykazu możliwych wydatków o tytuły związane z możliwością ratowania stanowisk pracy zagrożonych obecnym kryzysem poprzez finansowanie części wynagrodzeń, wydatkowania ZFRON na środki dezynfekujące i inne koszty związane z ochroną zdrowia pracowników niepełnosprawnych. Zniesienie zapisu o przekazywaniu 40% z zaliczki na podatek od osób fizycznych na PFRON. Powrót do rozwiązania z przed 2011r., czyli przekazywania 10% na PFRON, pozwoli zwiększyć możliwości pracodawców w zakresie udzielania pomocy pracownikom i tworzeniu nowych stanowisk.

Specyfika spółdzielczych zakładów pracy chronionej, powstałych przeważnie w latach 50-tych ubiegłego stulecia, polega na tym, że ich celem nadrzędnym jest rehabilitacja zawodowa poprzez dawanie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym.  Niesie to za sobą implikacje w zakresie niższej wydajności załogi, mniejszej elastyczności  i często socjalnego charakteru zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Misja ta, z pominięciem celów ekonomicznych, realizowana przez spółdzielnie, stała się też przyczynkiem do upadku wielu spośród nich.  Realizowanie społecznych celów, bez zagwarantowanego wsparcia z środków publicznych  w zderzeniu z realiami ekonomicznymi, doprowadziło do zmniejszenia liczebności spółdzielni inwalidów do nieco ponad 130 czynnych gospodarczo zakładów.

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

Pełnomocnik Zarządu

Hubert Pora


 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Warszawa, 14.02.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRZEPROWADZENIA
AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Zapraszamy do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto na wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, zwanym dalej „PFRON”.

Jednocześnie informujemy,  że zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz czasopisma „Nowe Nasze Sprawy”.

I. Zamawiający – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

II  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dofinansowania udzielonego przez  PFRON w ramach umowy nr  ZZB/000500/BF/D z dnia 25 lipca 2018 r., aneks nr 1 z dnia 30.05.2019 r. na realizację projektu pod nazwą „Opracowywanie i wydawania czasopisma i portalu internetowego „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych”.

III. Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2020 r.

IV. Cel audytu zewnętrznego:

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

V. Dane dotyczące audytowanego projektu:

Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 do 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 488 052,48 zł.

VI. Zakres audytu zewnętrznego:

 1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.
 2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:

1)    księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,

2)    dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,

3)    zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

 1. Audyt obejmuje w szczególności:

1)    weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:

 1. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
 2. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
 3. sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
 4. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
 5. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
 6. sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),

2)    weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,

3)    weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

4)    weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,

5)    o ile dotyczy danego Wnioskodawcy – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku Wnioskodawców, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności.

6)    weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,

7)    weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,

8)    sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

 1. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).

VII. Wymagania wobec audytora lub podmiotu przeprowadzającego audyt:

 1. Audyt powinien być wykonany przez podmioty, który posiada niezbędne doświadczenie oraz dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.
 2. Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:

1)    dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,

2)    posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),

3)    posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

4)    posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.

 1. Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 1 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.
 2. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

1)    wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,

2)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

3)    potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.
 2. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
 3. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:

1)    posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,

2)    jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

3)    osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,

4)    w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,

5)    jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,

6)    jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje,

7)    z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

 1. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.
 2. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą audytu zewnętrznego.

VIII. Wymogi wobec protokołu z audytu

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.

 1. Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

1)    datę sporządzenia raportu/sprawozdania,

2)    nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,

3)    nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,

4)    nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu,

5)    całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,

6)    termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu,

7)    imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,

8)    termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,

9)    okres objęty audytem zewnętrznym,

10) cel audytu zewnętrznego,

11) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,

12) podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,

13) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,

14) ustalenia stanu faktycznego,

15) wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,

16) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,

17) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,

18) podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie,

19) wszystkie strony raport/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

IX. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem „dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie audytu zewnętrznego”.

X. Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny oferty

 

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium – cena 100%. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację zgodnie z zastosowaną w zapytaniu wagą (100%).

Sposób przyznania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena oferty najtańszej

Cbad – cena oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

XI.  Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz złożyć w formie pisemnej wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 02.03.2020 r. do godziny 15.00

w  sekretariacie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Oferta przesłana po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub telefoniczny – Ryszard Rzebko 601 414 460.

XII. Wybór oferty

1.O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

XIII. Warunki płatności: przelewem na konto w terminie 7 dni, po zaakceptowaniu protokołu z audytu.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

 

Załącznik do „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

 

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

 

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu (tytuł zadania/projektu) ........................................................... ............................................................................................................................... realizowanego na podstawie umowy numer (numer umowy nadany przez PFRON) ............................................................................... z dnia................................... przez Wnioskodawcę (nazwa Wnioskodawcy) .......................................................... ...............................................................................................................................

ja (imię i nazwisko) .................................................................................................

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

1)  nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,

2)  nie jestem i nie byłem(-am) w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

3)  nie osiągnąłem(-am), chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,

4)  w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,

5)  nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,

6)  nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt,

7)  nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

8)  nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

 

...........................................................................................................

(podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

 

............................................................................................................

(data i miejsce)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135


Strona 3 z 5

NEWSLETTER