Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej 2.0

Podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia w spółdzielniach (art. 15 Ustawy zmieniający Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) poprzez dodanie § 9–13 w art. 36, § 5 w art. 37, § 3 w art. 40, zd. 3 w art. 46a, zd. 3 w § 1 art. 59)

W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

- Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić  podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- głosowanie w w/w trybie może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni

- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  mogą być  przekazywane  zawiadomienia o  czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia członków, związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowej  Rady Spółdzielczej, a także żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli i zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad

- przepisy stosuje się odpowiednio do zebrania przedstawicieli i zebrania grup członkowskich.

 

NEWSLETTER