Szkolenie Rad Nadzorczych oraz kadr zpchr 04-08.06.2018 Łeba

 

 

 

Szanowny Państwo Przewodniczący i członkowie Rad Nadzorczych,

zarządów oraz członkowie komisji rehabilitacyjnych,
specjaliści działów księgowości, kadr i płac

Spółdzielni  Inwalidów i innych

Zakładów Pracy Chronionej

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 04.06 – 08.06.2018 r.

pt: „Uwarunkowania prawne, rola i zadania Rad Nadzorczych   oraz warunki otrzymywania pomocy publicznej w świetle nowelizacji ustawy o Rehabilitacji oraz rozporządzeń wykonawczych”,

zorganizowaną w Centrum Szkoleniowym Wodnik w Łebie ul. Plażowa 10.

 

 

 

Więcej…
 
Apel Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej "Bądźmy aktywnymi uczestnikami obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości"

 

Więcej…
 
Ankieta ewaluacyjna pracowadców osób niepełnosprawnych

 

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, wraz z Partnerami, zaprasza

do wypełnienia anonimowej ankiety dla pracodawców:


Podobny obraz

kliknij w obrazek aby wypełnić online

Ankieta jest istotnym elementem realizowanego przez KZRSIISN programu pt:"Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

 

Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia

osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

 


 
Powołano członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję (2017-2021)

W dniu 18 maja 2017 r. Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza powołała członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję.

Jednym z powołanych członków Krajowej Rady Konsultacyjnej jest Jerzy Szreter - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do jej zakresu działania należy:

 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
 • 1) propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
 • 2) propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności,
 • 3) opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:
  - aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
  - rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
  - rocznych informacji o działalności Rady,
  - opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie,
 • sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów o Krajowej Radzie Konsultacyjnej VII kadencji można znaleźć na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,147,prace-krk-w-kadencji-2017-2021

Więcej…
 
Model Spółdzielni Socjalnej dla osób niepełnosprawnych

Aby zapoznać się z treścią dokumentu dotyczącego modelu spółdzielni socjalnych dla osób niepełnosprawnych kliknij w poniższą ikonę "PDF".

 

Więcej…
 


Strona 1 z 2

NEWSLETTER