KZRSIiSN
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2018

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na krajową dostawę (wykonanie składu elektronicznego, korekty, druku i kolportażu) egzemplarzy czasopisma specjalistycznego „Nowe Nasze Sprawy”.

Jednocześnie informujemy, że zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz czasopisma „Nowe Nasze Sprawy”.

Więcej…
 
Zaprszamy przedstawicieli spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo,

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podejmowane są działania nakierowane na promowanie rozwiązań ekonomicznych, mających na celu przezwyciężenie problemów społeczno-gospodarczych, dla rozwiązania których nie są wystarczające uwarunkowania wynikające z funkcjonowania mechanizmów rynkowych.

W związki z powyższym, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS programuje szereg rozwiązań mających na celu wzmacnianie i upowszechnianie w społeczeństwie działań obejmujących aktywizację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnianie obywatelom dostępu do efektywnych i wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej.

Więcej…
 
Szkolenie Zarządów zpchr 04-07.09.2018 Łeba

 

Szanowni Państwo Prezesi i członkowie Zarządów

Spółdzielni  Inwalidów i innych

Zakładów Pracy Chronionej

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 04.09 – 07.09.2018 r.

pt: "Warunki otrzymywania pomocy publicznej w świetle nowelizacji ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzeń wykonawczych”,

zorganizowaną w Centrum Szkoleniowym Wodnik w Łebie ul. Nadmorska 10

 

 

 

Więcej…
 
KZRSIISN realizuje kolejny program....

 

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, wraz z Partnerami,  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17.

Pragniemy Państwu podziękować za udział w badaniu ankietowym. Wyniki otrzymanych ankiet pozwoliły nam zaktualizować wiedzę na temat potrzeb i barier w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy według opinii pracodawców. Do zapoznania z wynikami ankiet zapraszamy wszystkich pracodawców. Zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych elementach programu, gdzie przewidziane są: m. in:  wsparcie w procesie zatrudnienia, konferencje, wizyty studyjne, poradniki i doradztwo.

Program  pt:"Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” realizowany przez KZRSIISN  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej.

 

Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia

osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

 


 
Powołano członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję (2017-2021)

W dniu 18 maja 2017 r. Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza powołała członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję.

Jednym z powołanych członków Krajowej Rady Konsultacyjnej jest Jerzy Szreter - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do jej zakresu działania należy:

 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
 • 1) propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
 • 2) propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności,
 • 3) opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:
  - aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
  - rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
  - rocznych informacji o działalności Rady,
  - opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie,
 • sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów o Krajowej Radzie Konsultacyjnej VII kadencji można znaleźć na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,147,prace-krk-w-kadencji-2017-2021

Więcej…
 


Strona 1 z 3

NEWSLETTER